شرکت مهندسی پارس نهاد زيست به شکل ساختار امروزی آن در تاریخ 1390/2/3 تحت شماره 400826 در سازمان ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي تهران به ثبت رسید و از آن تاریخ فعالیتهای خود را صرفاً به پیشبرد علمی و اصولی صنعت آب کشور معطوف نمود.

اینکه در زمینه صنعت آب ، کشور ما از نظر استفاده از تکنولوژی روز و انطباق با استانداردهاي معتبر جهاني (از جمله ISO-DIN-AWWA-BS ) از بسياري از كشورها ، حتي كشور هاي منطقه ، ضعيف تر است ، مانعي جدي بر سر راه تعالي و پيشرفت ما بحساب ميآيد. لذا مدیریت این شرکت خط مشی خود را برمبنای طراحی و اجرای سیستم های آبي قابل رقابت با كشور هاي پيشرفته و انطباق فعاليت ها با استاندارد هاي معتبر بنا نهاده و از ابتدا تاکنون در این امر موفقیت قابل قبولي بدست آورده است.