شركت مهندسی پارس نهاد زيست افتخار دارد به عنوان یکی از شرکت های نوپا اما با تكيه بر تجربه مديران خود بتواند در حوزه مهندسی ساختمان و صنعت آب ایران، موثر و مفيد باشد و کیفیت و استانداردهای بالایی از خدمات مهندسی را به کارفرمایان ارائه نماید. آرمان شرکت و منابع انسانی و تجهيزاتي آن به عنوان سرمایه اصلی سازمان، ایفای نقش ماندگار در صنعت مهندسي ساختمان وآب کشور و بسترسازی جهت توسعه پایدار می باشد.

حدود 7 سال پیش، شرکت مهندسی پارس نهاد زيست  را بر اساس اثربخشی تاسیس کردیم و از همان ابتدا این دیدگاه در همه سطوح شرکت و از لحاظ کاربرد عملی کاربرد داده شد.

در سطح ملی، ماموریت ما متعهد به مسئولیت حرفه ای و اخلاقی است تا به فردا بهتر برای نسل های آینده کشور کمک کند تا بتوانیم تاریخچه آن صنعت را تحت تاثیر قرار دهیم و به همین دلیل منبع غرور در ذهن خواهد بود از نسل های آینده.

در عرصه جهانی،  پارس نهاد زيست، همراه با بازیگران دیگر در منطقه صنعت، یک مرحله دیگر را تقویت می کند. و این تنها از طریق ارائه بهترین طراحی، مهندسی، تولید، عرضه و اجرای پروژه های بین المللی ما تحقق یافته است.
در سطح سازمانی، بهبود استانداردهای زندگی و تقویت منابع فرهنگی هر عضو کارکنان همیشه اولویت برنامه های توسعه منابع انسانی ما است. رعایت بالاترین استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفه ای در محل کار، برگزاری رویدادهای منظم فرهنگی / ورزشی و همچنین دوره های آموزشی برای کارمندان، تنها بخشی از تلاش های ما برای تقویت شركت مهندسی پارس نهاد زيست بوده است. ما متعهد به اجرای کامل استانداردهای زیست محیطی، تأسیس صنعت سبز و ترکیب نوآوری و فن آوری برای کمک به رشد صنعت ایران.