انجام هرگونه خدمات طراحي و ساخت(EPC) ابنيه ،تاسيسات و تجهيزات به خصوص مرتبط با صنعت آب مانند:
1- ساخت تصفيه خانه آب و فاضلاب
2- شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال آب
3- شبكه هاي جمع آوري و دفع آبهاي سطحي و فاضلاب.
4- شبكه هاي جمع آوري و دفع فاضلاب.
5- ايستگاههاي پمپاژ
6- مخازن (بتني و فلزي) دخيره آب
7- سيستم هاي برقي و مكانيكي
8- سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق