گواهينامه ها:
-عضويت در كميته ملي آبياري و زهكشي ايران
-آشنايي با الزامات و مستند سازي مديريت كيفيت ISO9001:2000
-دوره حقوق مهندسي از دانشگاه خواجه نصير طوسي
-مديريت پروژه مقدماتي و پيشرفته بر اساس PMBOK از TUV
-پروانه اشتغال به کار پايه دو در نظارت و اجرای ساختمان از وزارت مسکن و شهرسازی
-عضو يت سازمان نظام مهندسي استان تهران
-شيرين سازي آب دريا
– اصول تهيه مدرك PMS در طراحي Piping